Israelsmissionens Unges vedtægter

Vores vedtægter danner grundlaget for, hvem vi er og den måde vi arbejder – bliv klogere på dem her.

§ 1 Navn: Foreningens navn er Israelsmissionens Unge (IU)

§ 2 Formål: Foreningen har til formål på Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes grund, at unge danske kristne må se sig selv som en del af Guds store, mangfoldige og globale mission og tage del i den.

Det vil vi gøre igennem
– stærke fællesskaber
– Kirkens mission, særligt til det jødiske folk
– forsoningsarbejde for fred og retfærdighed, særligt mellem det palæstinensiske og jødiske folk
– undervisning i Guds mission, kristendommens jødiske rødder og bibelsk teologi

§ 3 Medlemmer: Medlemmer af foreningen er enhver person, der går ind for dens formål, og som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent inden for det seneste år.

§ 4 Generalforsamlingen: Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af kontingent
7. Behandling og godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem. Beslutninger træffes med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes prioriteringsmetoden.

Stk 4. På generalforsamlingen vælges 3 personer til bestyrelsen i udgangspunktet for en 2-årig periode. (1. gang vælges 3 for en 2-årig periode og 3 for en 1-årig periode). Er dette ikke muligt, vælges man for 1 år.

Stk. 5. Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen, der har bekræftet sit kandidatur og samtidig er anbefalet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

Stk. 6. Generalforsamlingen skal indvarsles ved annoncering på Israelsmissionens Unges hjemmeside. Indvarslingen skal ske mindst to måneder før via dette medie. Forslag, der ønskes behandlet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal indsendes til foreningen senest to uger inden generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelseskandidater skal ske på hjemmesiden senest to uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det og indsender forslag til dagsordenen.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for sager, der er på dagsordenen.

§ 5 Bestyrelsen: Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse. Denne gruppe består af 7 medlemmer. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Som suppleanter vælges de 2 opstillede kandidater, der ved valget opnår flest stemmer af de ikke-indvalgte. 1 medlem vælges af Den Danske Israelsmission for ét år ad gangen og kan ikke sidde som formand.

Stk. 2. Det tilstræbes, at medlemmerne af bestyrelsen har kirkelig og geografisk spredning. Dette søges realiseret gennem opfordring til opstilling til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer efter enhver ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ethvert forhold, men den er berettiget til at give én eller flere fuldmagt til at repræsentere foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Bestyrelsen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsens opgaver er:
– At indkalde til generalforsamling og udsende dagsorden hertil.
– At aflægge regnskab og forelægge budget for generalforsamlingen.
– At afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.
– At administrere de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt aflægge beretning og forelægge planer.
– At igangsætte og støtte initiativer der fremmer foreningens formål (§2)

Stk. 9. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for foreningens arbejde.

§ 6 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kan foretages med 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Formålsparagraffen (§ 2) kan kun ændres på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, de vedtages på.

§ 7 Lokalforeninger: Stk. 1. Israelsmissionens Unges lokalforeninger udgør foreningens lokale arbejde i Danmark. En lokalforening er enhver gruppe, der ansøger bestyrelsen herom og godkendes af bestyrelsen.

Lokalforeningerne er en essentiel del af foreningens arbejde og skal bevares som sådan, hvilket skal afspejles i foreningens arbejde og prioritering af ressourcer. Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og medarbejdere vælger at engagere sig i et arbejde, som lokalforeningerne kan være en essentiel del af.

Stk. 2. Lokalforeningernes vedtægter reguleres i ’Vedtægter for  Israelsmissionens Unges lokalforeninger’. Hvis disse vedtægter ændres, skal lokalforeningens bestyrelse underrettes herom senest 14 dage efter landsforeningens generalforsamling.

 Stk. 3. Bestyrelsen skal behandle lokalforeningers ansøgninger om optagelse som lokalforening og tilladelse til ændringer i lokalforeningens vedtægter ved næstkommende bestyrelsesmøde, hvis ansøgningen er modtaget senest 14 dage inden bestyrelsesmødet.    

§ 8 Tegningsregler: Israelsmissionens Unge tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét andet medlem eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan desuden give foreningens ansatte eller ansatte i Den Danske Israelsmission en afgrænset tegningsret.

§ 9 Opløsning: Foreningen kan kun opløses med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 5 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning vil foreningens formue tilfalde Den Danske Israelsmission. Den ved opløsningen fungerende revisor skal påse, at denne bestemmelse overholdes.

Datering: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. april 1996.

Revideret ved:
– Ekstraordinær generalforsamling d. 3. december 2009.
– Ekstraordinær generalforsamling d. 16. december 2016 (§4 stk. 5. – tidligere 4.d.).
– Ordinær generalforsamling d. 14. april 2018 (§3, §4 stk. 2, 4 og 6, §5 stk. 2, 4, 8 og 10 (tilføjet), §7 (tilføjet), §8 (tilføjet)).
– Ordinær generalforsamling d. 16. marts 2019 (§2, §3, §5 stk. 1, §7 stk. 1, 2 (tilføjet), 3 (tilføjet)).

Scroll to Top