Vedtægter for Israelsmissionens Unges lokalforeninger

Dette er vedtægterne for Israelsmissionens Unges lokalforeninger (forkortes VIUL). Lokalforeninger er grupper af unge, som på en eller anden måde ønsker at samle sig om at være en del af Guds store, mangfoldige og globale mission. Det lokale arbejde kan se ud på uendeligt mange måder og kan både have fokus på et lokalt eller internationalt engagement. Du kan finde din nærmeste lokalforening – eller en lokalforening, som laver noget, som du synes er spændende på vores danmarkskort her: ung.israel.dk/vaermed/lokalgrupper.

§1 Navn:
Foreningens navn er ‘IU [et geografisk afgrænset område]’, eller et hvilket som helst andet navn, der ikke strider imod IU’s værdier eller formål.

§2 Formål:
At fremme Israelsmissionens Unges arbejde og sag eller dele af den. Hvis lokalforeningens formål er særligt afgrænset i forhold til IU’s overordnede formål specificeres den således.

§3 Medlemmer:
Medlemmer af foreningen er enhver, der går ind for foreningens formål, er registreret hos foreningen eller Israelsmissionens Unge som medlem af foreningen, og som har betalt det af foreningens generalforsamling fastsatte kontingent til foreningen eller Israelsmissionens Unge.

§4 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder hvert år til ordinær generalforsamling.

Stk. 2.
Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:
– Valg af stemmetællere (Kan udelades, hvis der er under 10 personer tilstede)
– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Regnskabsaflæggelse
– Behandling af indkomne forslag (Kan udelades, hvis der ikke er nogen indkomne forslag)
– Godkendelse af kontingent (Kan udelades, hvis kontingentet følger landsforeningens)
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Eventuelt

Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem. Beslutninger træffes med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere bestyrelsesmedlemmer end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk 4.
Opstillingsberettiget til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der har bekræftet sit kandidatur.

Stk. 5.
Generalforsamlingen skal indvarsles på landsforeningens hjemmeside og ad andre gængse informationskanaler senest 14 dage inden afholdelsen.

Stk. 6.
Forslag, der ønskes behandlet skal indsendes til foreningen senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 7.
Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for sager, der er på dagsordenen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det og indsender forslag til dagsordenen. Bestyrelsen skal derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter maksimalt en måned.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af mindst 2 personer.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og eventuelt næstformand efter hver ordinær generalforsamling.

Hvis formand eller kasserer forlader bestyrelsen mellem to generalforsamlinger konstituerer bestyrelsen sig på ny. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer falder til under 2 personer indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ethvert forhold, men den er berettiget til at give én eller flere generel fuldmagt til at repræsentere foreningen. Dette må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Stk. 5.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Stk. 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7.
Det er bestyrelsens opgave at…
– fremme foreningens formål.
– afholde et eller flere bestyrelsesmøder om året.
– koordinere og planlægge lokalforeningens arbejde og aktiviteter.
– holde kontakten til landsforeningens sekretariat.
– indkalde til generalforsamling(er) og afholde dem.

§7 Regnskab
Foreningens regnskab følger landsforeningens regnskabsår.

Stk. 1.
Regnskabet revideres af landsforeningen.

Stk. 2.
Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 3.
Et flertal i bestyrelsen er tegningsberettiget i alle økonomiske forhold i forbindelse med lokalforeningen.

§8 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan foretages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Formålsparagraffen kan kun ændres på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer træder i kraft efter landsforeningens bestyrelse har godkendt ændringerne og skriftligt tilkendegivet dette.

Stk. 2.
Ansøgninger om tilladelse til ændringer i lokalforeningens vedtægter stiles til landsforeningens sekretariatsleder. Ansøgningen skal som minimum indeholde foreningens navn samt ønsker om tilføjelser eller justeringer til landsforeningens vedtægter for lokalforeninger.

§9 Opløsning:
Foreningen kan kun opløses med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 5 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning vil foreningens formue tilfalde Israelsmissionens Unge.

Landsforeningen skal påse, at denne bestemmelse overholdes.

Datering:
Således vedtaget på Israelsmissionens Unges generalforsamling den 16. marts 2019.

Revideret ved:
– Ordinær generalforsamling d. 19. september 2020 (§3)

Scroll to Top