Vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn er Israelsmissionens Unge

Formål:
2.a.  Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-Lutherske Folkekirkes grund at give Danmarks unge vision for og kærlighed til kirkens mission blandt det jødiske folk.

2.b.  Foreningen støtter alle bestræbelser på at integrere mission i det kirkelige ungdomsarbejde ved konkrete tilbud om materialer, projekter og personlig medvirken ved kurser m.v. samt på at formidle inspiration og kontakt fra missionsarbejdet blandt jøder til kirken herhjemme.

Medlemmer:
3.  Medlemmer af foreningen er enhver, der går ind for dens formål, og som skriftligt har tilkendegivet dette, og har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmer der fylder 30 år, bliver fra og med fødselsmåneden til støttemedlemmer for Israelsmissionens Unge. Derved bliver deres kontingent en gave, der kan trækkes fra i skat i henhold til ligningsloven § 8a.

Generalforsamlingen:
4.a.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Bestyrelsen indkalder hvert år til ordinær generalforsamling, hvor der aflægges beretning samt fremlægges regnskab, revideret af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsaut. revisor.
Bestyrelsen består af 6 personer.
På generalforsamlingen vælges 3 personer for en 2-årig periode. (1. gang vælges 3 for en 2-årig periode og 3 for en 1-årig periode).

4.b.  Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:
* valg af stemmetællere
* valg af dirigent
* formandens beretning
* regnskabsaflæggelse
* behandling af indkomne forslag
* godkendelse af kontingent
* behandling og godkendelse af budget
* valg af bestyrelsesmedlemmer
* eventuelt

4.c.  Stemmeret på generalforsamlingen har enhvert medlem, der har betalt kontingent.
Beslutninger træffes med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes prioriteringsmetoden.

4.d.  Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen, der har bekræftet sit kandidatur og samtidig er anbefalet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer (over 18 år) af foreningen.

4.e.  Generalforsamlingen skal indvarsles ved annoncering på Israelsmissionens Unges hjemmeside. Indvarslingen skal ske mindst to måneder før via dette medie.
Forslag, der ønskes behandlet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal indsendes til foreningen senest en måned inden generalforsamlingen.
Præsentation af bestyrelseskandidater skal tilsendes medlemmer senest to uger før generalforsamlingen.

4.f.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det og indsender forslag til dagsordenen.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.
Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for sager, der er på dagsordenen.

Bestyrelsen:
5.a.  Foreningen ledes af en bestyrelse.
Denne gruppe består af 6 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Som suppleanter vælges de 2 opstillede kandidater, der ved valget opnår flest stemmer af de indvalgte.

5.b.  Det tilstræbes, at medlemmerne af bestyrelsen har kirkelig og geografisk spredning.

5.c.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter enhver ordinær generalforsamling.

5.d.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ethvert forhold, men den er berettiget til at give én eller flere fuldmagt til at repræsentere foreningen. Dette må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

5.e.  Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

5.f.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

5.g.  Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Bestyrelsen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

5.h.  Bestyrelsens opgaver er:
- at støtte igangværende aktiviteter med at bringe evangeliet til det jødiske folk
- at inspirere til nyt sådant arbejde
- at igangsætte nye initiativer til fremme af missions integration i det kirkelige ungdomsarbejde
- at indkalde til generalforsamling og udsende dagsorden
- at administrere de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt aflægge beretning og forelægge planer
- at aflægge regnskab og forelægge budget for generalforsamlingen
- at samarbejde med andre organisationer.

5.i.  Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringer
6.  Vedtægtsændringer kan foretages med 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Formålsparagraffen kan kun ændres på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, de vedtages på.

Opløsning:
7.  Foreningen kan kun opløses med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 5 måneders mellemrum.
I tilfælde af opløsning vil foreningens formue tilfalde Den Danske Israelsmission.
Den ved opløsningen fungerende revisor skal påse, at denne bestemmelse overholdes.

Datering:
8.  Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. april 1996.

Revideret ved Israelsmissionens Unges Ekstraordinære Generalforsamling d. 3. december 2009